Inner Light

Inner Light
Inner Light

Saturday, March 27, 2010മൂലം നാളിന് വൈധവ്യയോഗം ഉണ്ട് പോലും
ഒറ്റപെടല്‍ തീര്‍ച്ചയാണ് പോലും
നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ …
ജ്ജനിക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു ...


Moolam naalinu vaidavyayogam undu polum
Ottapedal theerchayaanu polum
Nerathe arinjirunnenkil…
Janikkaathirikkaamaayirunnu…

No comments:

Post a Comment